Emol Scout ... ëmmer Scout ...

Ëmmer bereet!

Adventure

Komm mat!

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn de gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg. Eis Missioun ass et, déi Jonk dorop virzebereeden, spéiderhi Responsabilitéit fir sech a fir aneren z’iwwerhuelen. An deem Sënn bidden eis motivéiert Fräiwëlleg de Jonken en oppene Kader, wou jiddereen aktiv matmaachen a matbestëmmen dierf.

Fir mech, fir dech, fir eis, fir jiddereen

Zesummen a Gruppe kann all Eenzelne flott Erfahrunge maachen, Frëndschafte schléissen, sozial Fäegkeete léieren an sech perséinlech weider entwéckelen. Bei den LGS léieren déi Jonk d’Natur ze respektéieren, iwwer sech selwer an hiert Ëmfeld nozedenke fir sech spéider aktiv, och fir aneren, anzesetzen.

Eis Versammlungen:

Branche Versammlung Kontakt E-Mail
Biber (6 – 8 Joer; Minimum Cycle 2.1): Samschdes  vun 9.40 bis 11.40 Auer biber@reiser.lgs.lu
Wëllefcher (8 – 11 Joer): Samschdes  vun 9.30 bis 11.30 Auer wellefcher@reiser.lgs.lu
AvEx (11 – 14 Joer): Mëttwochs vun 19.00 bis 20.30 Auer avex@reiser.lgs.lu
CaraPio (14 – 17 Joer): Dënschdes vun 19.00 bis 21.00 Auer carapio@reiser.lgs.lu
RaRo (17 – 23 Joer): Samschdes ab 19.00 Auer raro@reiser.lgs.lu

 

Wann Der méi Informatiounen braucht, dann zéckt net a kontaktéiert eis op info@reiser.lgs.lu