Emol Scout ... ëmmer Scout ...

Ëmmer bereet!

Adventure

Komm mat!

D’Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn de gréissten edukative Jugendmouvement zu Lëtzebuerg. Eis Missioun ass et, déi Jonk dorop virzebereeden, spéiderhi Responsabilitéit fir sech a fir aneren z’iwwerhuelen. An deem Sënn bidden eis motivéiert Fräiwëlleg de Jonken en oppene Kader, wou jiddereen aktiv matmaachen a matbestëmmen dierf.

Fir mech, fir dech, fir eis, fir jiddereen

Zesummen a Gruppe kann all Eenzelne flott Erfahrunge maachen, Frëndschafte schléissen, sozial Fäegkeete léieren an sech perséinlech weider entwéckelen. Bei den LGS léieren déi Jonk d’Natur ze respektéieren, iwwer sech selwer an hiert Ëmfeld nozedenke fir sech spéider aktiv, och fir aneren, anzesetzen.

Eis Versammlungen:

Branche Versammlung 1. Versammlung 2024-2025 Kontakt E-Mail
Biber (6 – 8 Joer; Minimum Cycle 2.1): Samschdes  vun 9:40 bis 11:40 Auer 21. September 2024 biber@reiser.lgs.lu
Wëllefcher (8 – 11 Joer): Samschdes  vun 9:30 bis 11:30 Auer 21. September 2024 wellefcher@reiser.lgs.lu
AvEx (11 – 14 Joer): Mëttwochs vun 19:00 bis 20:30 Auer 18. September 2024 avex@reiser.lgs.lu
CaraPio (14 – 17 Joer): Dënschdes vun 19:00 bis 21:00 Auer 17. September 2024 carapio@reiser.lgs.lu
RaRo (17 – 23 Joer): Samschdes ab 19:00 Auer 14. September 2024 raro@reiser.lgs.lu

 

Wann Der méi Informatiounen braucht, dann zéckt net a kontaktéiert eis op info@reiser.lgs.lu